Sprawna utylizacja odpadów niebezpiecznych

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Sprawna utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady poprodukcyjne z zakładów chemicznych były jednymi z najniebezpieczniejszych substancji przeznaczanych do utylizacji. Były one często nie tylko bardzo szkodliwe dla środowiska, ale również stwarzały zagrożenie dla zdrowia osób obchodzących się z nimi, zarówno pracowników zakładu jak i personelu firmy utylizacyjnej. Właściwe zabezpieczenie i transport był więc priorytetowym zadaniem każdej załogi zakładu, oraz ekipy transportowej w firmie utylizacyjnej.

Utylizacja odpadów z zakładu chemicznego

profesjonalna utylizacja odpadów chemicznychSilnie toksyczne czy żrące substancje często mogły być przeznaczone do ponownego użycia w innym procesie produkcyjnym, więc bardzo często zdarzało się, iż były one odsprzedawane po odbiorze, by nie zalegały w jednym miejscu, a tym samym nie stwarzały zagrożenia w czasie składowania. Wiele rodzajów chemikaliów wymagało nieznacznej obróbki przed takim przekazaniem, dlatego też profesjonalna utylizacja odpadów chemicznych polegała nie tylko na ich składowaniu czy neutralizacji, ale również i na oczyszczeniu i oddaniu do dalszego wykorzystania. Wiele rodzajów chemikaliów nadawało się do użycia niemal od razu na placach budowy czy w zakładach produkcyjnych. Zwłaszcza kwasy, stosowane w procesach obróbki metali i elektrolizie były często poddawane oczyszczeniu, gdyż po usunięciu zanieczyszczeń i zwiększeniu stężenia substancji, mogła być ona z powodzeniem używana ponownie, w takim samym procesie w jakim używana była pierwotnie, lub też do całkowicie odmiennego celu. Nie wszystkie chemikalia były jednak możliwe do oczyszczenia, a najbardziej szkodliwe i toksyczne substancje neutralizowano, czy to rozcieńczając je preparatami chemicznymi, czy też przeprowadzając reakcje z innymi chemikaliami, które powodowały utratę cech niebezpiecznych. Tak zneutralizowane chemikalia najczęściej przechowywano do czasu ich rozpadu, aczkolwiek w niektórych przypadkach mogły one być również oddane do użytku lub obróbki, lub zastosowane w procesie utylizacji pozostałych rodzajów substancji chemicznych.

Najbardziej szkodliwe i niebezpieczne materiały, które nie mogły być w ten sposób zneutralizowane, a które posiadały bardzo długi czas rozpadu, musiały być przechowywane w bezpiecznym, dobrze oznakowanym miejscu do którego dostępu nie posiadały osoby niepowołane. Po utracie cech niebezpiecznych, najczęściej były one niszczone w spalarniach, jeśli taki proces był bezpieczny i nie powodował zanieczyszczeń. W przeciwnym przypadku były one przechowywane bezterminowo, do czasu znalezienia innego zastosowania dla składowanych chemikaliów.